การแก้ปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการแก้ปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
              เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-16.30 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยสำนักบริหารการวิจัย จัดประชุมหารือ “แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาภาคอีสานอย่างบูรณาการ” ณ ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร 3 (ชั้น 2) อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณการ วุฒิสภา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งกล่าวถึงทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการสร้างผลผลิตด้านงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดผลผลิตงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเป็นลำดับ จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการฯ ทั้งคณะ ที่ให้ความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเชิญชวนนักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัย อันนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อ รวมทั้งร่วมมือกันในการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของภาคอีสานให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนกว่า 70 คน
สำหรับรูปแบบการประชุมหารือในครั้งนี้มีการชี้แจง โดย ดร.วิทยา อินาลา สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม แนะนำคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น ผศ.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นำเสนอผลการศึกษาและติดตามแก้ปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างบูรณาการ ต่อที่ประชุม เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องหาแนวทางแก้ไข โดยขอความร่วมมือจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าร่วมประชุมได้นำไปหารือ แลกเปลี่ยนในการระดมความคิดเห็นในห้องย่อยแต่ละกลุ่มตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันในห้องย่อย โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 : การพัฒนาคน การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและชุมชนท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 : การพัฒนาการเกษตร แหล่งน้ำ และภัยธรรมชาติ และ กลุ่มที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s