แหล่งอ้างอิง

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “ข้อมูลการปกครอง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
  2.  สำนักทะเบียนกลาง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
  3.  จากหนังสือสารคดีเพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน ราชบุรี หน้า 445 พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2541
  4. จากหนังสือสารคดี เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน ราชบุรี หน้า16-30 พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2541
  5.  จากหนังสือสารคดีเพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน ราชบุรี หน้า 447 พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2541 http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s