หลักธรรม/คำภีร์/คำสอน

 หลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์

     ตามหลักฐานในพระคัมภีร์ เมื่อพระเจ้าสร้าโลก และได้สร้างหญิงชายคู่หนึ่ง คือ อาดัม กับอีฟ (หรืออีวา) และเนรมิตสวนเอเดนใ้ห้ทั้งคู่อยู่อย่างมีความสุข ต่อมามนุษย์ ได้แอบกินผลไม้ต้องห้าม จึงถูกลงโทษ ด้วยการขับให้มาตกระกำลำบาก บาปของมนุษย์คู่นี้ จึงตกทอดมาถึงมนุษย์ทุกคนด้วย  บาปนี้ เรียกว่า “บาปกำเนิด (Original Sin)“ แม้มนุษย์จะทำบาป แต่พระเจ้าก็ทรงเมตตา  โดยส่งพระเยซู ให้อวตาร ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์เข็ญ  และเพราะมนุษย์ มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง จึงต้องพึ่งพระเจ้า และพระบุตรของพระองค์ เพื่อช่วยให้มนุษย์มีจิตใจ เข้มแข็งขึ้น

 คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

     คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ เรียกว่า “คัมภีร์ไบเบิล (Bible)” ถือเป็น คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นพระวจนะของพระเจ้า  แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ พระคัมภีร์เก่า หรือพันธสัญญาเดิม  และพระคัมภีร์ใหม่ หรือพันธสัญญาใหม่

 • พันธสัญญาเดิม (Old Teatament) ภาคนี้ เป็นคัมภีร์ ของศาสนายิว  จารึกเป็นภาษาฮิบรู เล่าเรื่อง พระเจ้าสร้างโลก  จนถึงสมัยก่อนพระเยซูประสูติ เช่น  ความเป็นมาของชนชาติยิว  บัญญัติ  10  ประการ  ศาสดาพยากรณ์  ฯลฯ
 • พันธสัญญาใหม่ (New Testament) จารึกเป็นภาษากรีก เล่าเรื่องตั้งแต่พระเยซูประสูติ การเผยแพร่ศาสนา  รวมถึงเรื่องราวของอัครสาวก และสาวกด้วย  ภาคนี้ชาวยิวไม่ยอมรับว่า เป็นคัมภีร์ ในศาสนาตน  เพราะไม่ยอมรับพระเยซูว่า เป็นบัตรของพระเจ้า
 • หลักคำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์
       ศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนที่สำคัญ ได้แก่
  ๑. บัญญัติ ๑๐ ประการ
  ๑) จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว
  ๒) อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล
  ๓) จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
  ๔) จงนับถือบิดามารดา
  ๕) อย่าฆ่าคน
  ๖) อย่าผิดประเวณี
  ๗) อย่าลักทรัพย์
  ๘) อย่านินทาว่าร้ายผู้อื่น
  ๙) อย่าคิดมิชอบ
  ๑๐) อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่น     ๒. ศาสนาคริสต์สอนให้ทุกคนมีความรักในพระเจ้า
  ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าและมีความรักในเพื่อนมนุษย์คำสอนเรื่องความรักในคริสต์ศาสนา หมายถึง ความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความปราราถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เสียสละให้แก่กันเมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้น และยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี          ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เปรียบเหมือนความรักระหว่างบิดากับบุตร
  ความรักระหว่างมนุษยกับมนุษย์ พระเยซูสอนให้รักเพื่อนบ้าน (มนุษย์ทั้งโลก) เหมือนรักตนเอง สอนให้รักศัตรู คือ รู้จักการให้อภัยและเสียสละ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s